take your mountain head on

Take your mountain head on!